Materská škola, Turgenevova 38, Košice

Organizácia a prevádzka tried

I.PAVILÓN 

I. trieda 3-4 ročné deti od 7.00 hod. - 15.40 hod. 
II. trieda 4-5 ročné deti od 6.00 hod. - 16.40 hod.
 
II. PAVILÓN 
III. trieda 5-6 ročné deti od 7.00 hod. - 16.40 hod. 
Od 15.40 - 17.00 hod. sa deti schádzajú v I. triede, učiteľky sa striedajú týždenne.
 
Triedné učiteľky: 
Mgr. Dagmar Miklerová - riaditeľka MŠ 
Mária Chmelárová 
Petronela Feňovčíková 
Ľubica Durbáková 
Miriam Trojčáková
Jana Lipčáková
 
Prevádzkoví zamestnanci:              Zamestnanci ŠJ:Vedúca školskej jedálne: Laníková Mária mobil:0907900187
Vierka Zemanová                                                            Hlavná kuchárka:      Tureková Mária
 Anna Gajdošová                                                             pomocná sila              Kvetoslava Wicherova                                                                         
 
                                                                     Jedálny lístok sa nachádza na str.www.eskoly.sk
                                                                      objednávky a Fa na str.www.eskoly.sk
 
Pokyny pre stravníkov:
V zmysle VZN mesta Košice č.103 stravné je potrebné uhradiť do 5.dňa príslušného kalendárného mesiaca. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, žiadame stravníkov o včasné uhrádzanie stravného. nakoľko uhrádzanie stravy formou šekov je zdĺhavé a finančne náročné, odporúčame rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz k 20 dňu v mesiaci.Platba tak bude uhradená včas na nasledujúcimesiac.Prosím rodičov, aby pri úhrade nezabudli zadať meno dieťaťa s VSBližšie informácie u vedúcej ŠJ.
Stravné môžete uhrádzať:
- príkazom cez internet banking
- trvalým príkazom z účtu
 
IBAN: SK46 5600 0000 0004 4248 2123  
 
* konštantný symbol: 0308
* variabilný symbol: bude Vám oznámený pri zápise na stravovanie
 
Cena stravného od 1.januára 2016:
* desiata.................0,28 EUR
* obed.....................0,68 EUR
* olovrant................0,23 EUR
* spolu.....................1,19 EUR
Cena stravného lístka žiakov z rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi,alebo z nízkopríjmových rodín:
MŠ.............................0,23 EUR
 
 
Budem škôlkár-Čo urobíš ty,mamka,ocko?
Zaplatíš za moju škôlku:
 *Školné:do 3rokov veku dieťaťa 50,eur a od 3rokov veku dieťaťa 15,eur-mesačné poplatky
* Rodičovský príspevok: 7, eur- mesačné poplatky
* Denná stravovacia jednotka. 1,19 eur/desiata, obed, olovrant/
Môžeš platiť cez internet bankink, príkazom z banky,alebo poštovou poukážkou
Ostatné poplatky sa dohodnú na rodičovskom združení v septembri
 
DENNÝ PORIADOK
 
Časové rozloženie a dĺžka všetkých činností sa riadi zásadou vekovej primeranosti.
Denný poriadok materskej školy obsahuje organizačné formy:
* hry a činnosti podľa výberu detí
* vzdelávacie aktivity
* pobyt vonku
* zdravotné a relaxačné cvičenia
* odpočinok
* činnosti zabezpečujúce životosprávu
* Pevne stanovený čas vychádza z prevádzky MŠ od 6.00 do 17.00 hod.
* Každá trieda má vlastný denný poriadok, ktorý má vyvesený v šatni.
 
Projekty
ZDRAVÉ ZÚBKY - pekný úsmev  - odkaz 
ADAMKO hravo-zdravo  - odkaz 
CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH  - odkaz 
SLADKOSTI ZÁVISLOSŤOU 
AKUPRESÚRNY CHODNÍK
Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.