Materská škola, Turgenevova 38, Košice

Aktivity školy:
plavecký výcvik
škola v prírode
Deň Zeme
Deň matiek
Deň športu
Deň rodiny
Svetový deň výživy
vychádzky do prírody

------------------------------------------------------------------------------------------
 
Spolupráca:
 ZŠ Gemerská 
Pedagogicko-psychologická poradňa 
kultúrne stredisko JUŽAN 
CVČ Popradská ulica 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čo vám ponúkame?
školský vzdelávací program - úzka spolupráca školy a rodiny 
dobrá kvalita výchovno-vzdelávacích výsledkov 
stály kolektív kvalifikovaných pedagógov 
výučba cudzieho jazyka ANJ 
dlhodbá práca v projekte Zdravá škola 
príprava a zvládnutie prechodu do ZŠ 
počítačová trieda
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
VVČ
Správa o výchovno –vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach
 Materskej školy Turgenevova 38, Košice za školský rok 2019-2020
 

1. Základné identifikačné údaje o materskej škole.

1. Názov školy: Materská škola Turgenevova 38, Košice

2. Adresa školy: Turgenevova 38 04011 Košice

3. Telefónne číslo: 055/7291874

4. Elektronická adresa školy: msturgenevova38@centrum.sk

5. Zriaďovateľ školy: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

6. Vedúci zamestnanci :riaditeľka MŠ :Mgr. Dagmar Miklerová , vedúca ŠJ: Mária Laníkova

7. Údaje o rade školy a iných orgánoch školy:

Rada školy: -ustanovená dňa: 7.4.2016

- počet členov: 7

- predseda Rady školy: Jana Lipčáková

Poradné orgány školy: Pedagogická rada: počet členov 6

Metodické združenie : počet členov 6, vedením poverená :Eva Kočíková


 

2. Údaje o deťoch školy vrátane detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

veková kategória                             Počet detí:         Z toho integrované        Z toho OPŠD

I trieda 3-4 ročné                                          18                         0                                   0

II. trieda 4-5 ročné                                        19                         0                                   0

III. trieda 5-6 ročné                                       21                         0                                   0  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu:                                                              58                        0                                  0

3. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy.

- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy: 6

z toho počet kvalifikovaných: 6

z toho počet nekvalifikovaných: 0

počet doplňujúcich si kvalifikáciu na SŠ a na VŠ: 0

- počet nepedagogických zamestnancov v MŠ: 5

z toho počet prevádzkových zamestnancov :2 hospodárka školy kmeňová na MŠ Azovská

fyzický stav: 3 prepočítaný stav: 2,5

z toho počet zamestnancov Školskej jedálne vrátane vedúcej školskej jedálne: 3

fyzický stav: 3 prepočítaný: 3-0,5 ved. ŠJ Miškovecká MŠ

4. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.

Jednorázové vzdelávacie podujatia: pre pandemiu COVID-19 nesplnené

Odborné prednášky:

Logopedické riekanky na rozvoj reči

Problémové správanie detí v MŠ

 Ako komunikovať s deťmi

Nebezpečný nadmerný konzum uhlohydrátov-zdravá výživa

Príprava informácií pre novoprijaté deti

Využívanie bádateľských aktivít v MŚ

5. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti.

Naplánované akcie nemohli byť splnené pre pandémiu COVID-19.

a/  

účasť na výtvarných súťažiach:

Kniha je náš kamarát

Kolorit Slovenského ornamentu-získané ocenenie

Moja vlasť

Mesto v ktorom žijem

b/ iné aktivity:

* Deň materských škôl -aktivity pre rodičov s deťmi

* Kultúrne vystúpenia pre rodičov: Vianočná besiedka- ochutnávka vianočného pečiva

* Deň výživy, výstavka a ochutnávka jedál zdravej výživy

* Karneval

* Mikuláš

 *  Návšteva ZŠ Gemerská 2-ukážkova hodina 

* Scénické divadielko

* Hreha -hudobné predstavenie

* WETPET-ukážková hodina vycviku zdravotníckých psov

* Športové podujatie

* Exkurzia Východoslovenské múzeum na tému Doba ľadová

* Tvorivé dielne s rodičmi

* Návšteva CVČ-počítače

* Celoročná spolupráca so ZŠ Gemerská

* Ukážkové hodiny pre rodičov-jazyk anglický

* Depistáž školskej pripravenosti

 

6. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená.

* Zdravá škola

* Lego Dacta

* Adamko hravo- zdravo

7. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná v materskej škole inšpekčná činnosť.

8. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.

a/ MŠ je situovaná v mestskej časti Košice -JUH. Budova pozostáva zo 4 pavilónov vzájomne prepojených spojovacou chodbou. V prvom pavilóne je hospodárska časť s kuchyňou, osobitnou jedálňou pre personál, kanceláriou vedúcej školskej jedálne, práčovňou, skladmi na prízemí. Na poschodí je kancelária riaditeľky školy, sklady, telocvičňa, rozprávková izba. V druhom pavilóne sú triedy MŠ , v treťom pavilóne je na prízemí trieda MŠ ,na poschodí je prenajatý priestor pre tanečný klub- SPEEDY na dobu neurčitú. Posledný pavilón je pranajatý materskej škole z jazykom maďarským-Žižkova 4.

b/kabinet UP , telovýchovné náradie a náčinie je postupne dokupované a dopĺňané podľa finančných možností školy, vybavenie kabinetov je primerané . Triedy sú vybavené didaktickou technikou, v dvoch triedach majú deti zriadené PC kútiky s edukačnými softvérmi. V prípravnej triede máme interaktívnu tabuľu. Vo všetkých triedach máme nové detské nábytkové steny, stoly a detské stoličky, nové koberce a v umývarke vešiakové steny.

- Školská knižnica je postupne dopĺňaná novou odbornou literatúrou a detskou literatúrou.

- Vybavenie školského areálu spĺňa základné požiadavky na vybavenie detských ihrísk. V spolupráci so ZR bol inštalovaný na školský dvor detský drevený  vláčik, stolík a drevený domček. Pravidelne je zabezpečovaná kosba areálu, orezávanie konárov, jeho celková úprava.

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy odvedené príspevky zriaďovateľovi: 4994,02 €, priemerná dochádzka 37,65.

10. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok.

V rámci projektu Zdravá škola ,zaradenie zdravého životného štýlu do výchovno –vzdelávacieho procesu.

a/ Zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít a športovej výchovy, zapojenie sa do kampaní: ,,Odstráň

obezitu“ a projekt „Hovorme o jedle.“

b/ K svetovému dňu výživy organizovať pre rodičov ochutnávku zdravých jedál v MŠ v spolupráci so

školskou jedálňou, príprava rôznych odborných prednášok o zdravý, celková propagácia medzi rodičmi.

c/Denne deti otužovať vzduchom, pobyt a organizácia výletov v bezprašnom prostredí, rozvíjať

environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí

d/Podporovať vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov na pracovisku MŠ spoločnými aktivitami .

11. Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť.

Silné stránky materskej školy:

100% kvalifikovanosť učiteľov, stabilita pedagogického kolektívu

Kvalitný ŠkVP rozšírený o zameranie na zdravý životný štýl.

Dobrá povesť školy, humanistický prístup , psychosociálna klíma v MŠ

Záujem učiteľov o inovácie a zavádzanie moderných technológií do výchovno- vzdelávacej činnosti

Výhodná poloha materskej školy -bezprašné prostredie, veľa zelene a mimo cestnej premávky.

Slabé stránky materskej školy:

Obmedzené finančné zdroje na odmeňovanie učiteľov.

Strata motivácie učiteľov.

Slabé zapájanie do ponúkaných projektov.

Možnosti materskej školy:

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov v prospech skvalitňovania edukačnej starostlivosti.

Nové možnosti získavania finančných zdrojov, EST, projekty.

Dotváranie a vylepšovanie ŠkVP.

Uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce, IKT, interaktívna tabuľa a pod.

Hrozby a riziká :

Nepriaznivý demografický vývoj a zhoršenie sociálneho zázemia rodín.

Nedostatok financií na údržbu budov.

Konkurencia MŠ na sídlisku.

12. Analýza úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu:

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej-citovej úrovne , ako základu pre školské vzdelávanie a pre život v spoločnosti. Počas celého školského roka, sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu-Hravá škola-zdravá škola ,úloh rozpracovaných v Pláne práce školy, interných projektov Zdravá škola, Adamko, kde konkrétne úlohy boli rozpracované v Plánoch činností na príslušný školský rok. Pri plnení cieľov v edukačnom procese sme venovali pozornosť využívaniu nových inovačných metód, vytvárali sme priestor pre rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií. Pri všetkých činnostiach sme vychádzali zo záujmov a potrieb detí. Viedli sme deti k osvojeniu nových vedomostí a zručností a k schopnosti vedieť ich využiť v praktických činnostiach. Na začiatku školského roka sme pripravili pre deti estetické a vhodne stimulujúce prostredie.

Senzomotorická úroveň:

Ceti sa adaptovali do MŠ pomerne rýchlo a dobre.Počas celého školského roka v rôznych činnostiach sme podporovali fyzickú pohodu dieťaťa, rozvoj jeho pohybových  manipulačných zručností a zlepšovali telesnú zdatnosť. Všetky deti prejavovali aktivitu a túžbu pohybovať sa primerane svojmu veku. Deti ovládajú základné lokomočné pohyby, prispôsobujú sa pravidlám a dokážu sa orientovať v priestore. Ku koncu školského roka sú už deti samostatnejšie a naučili sa dodržiavať hygienické, sebaobslužné a zdravotné požiadavky. V športových aktivitách si deti utvárali pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a k športu. Prostredníctvom týchto aktivít si posilňovali vôľové vlastnosti, ako trpezlivosť, dôslednosť a úsilie prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou. Počas výletov a turistických vychádzok získali pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. Zdokonalili sa v manipulačných činnostiach, pracovali s rôznymi materiálmi. Vedia samostatne zhotovovať rôzne výtvory, techniky a dokážu dlhšie zotrvať pri činnosti a svoje dielo dokončiť. Dokážu využívať koordináciu zraku a ruky. Tlak na grafický materiál je vo väčšej miere primeraný, grafické tvary ucelené a uzavreté. Grafomotorická gramotnosť je rozvinutá na dobrej úrovni. Deti si mali možnosť vyskúšať prácu na počítači, kde sa oboznámili ako ovládať myšku, alebo ako používať interaktívne pero na interaktívnej tabuly, kde si mohli vyskúšať pracovať v rôznych edukačných programoch.

Nedostatky:

- u niektorých detí sú problémy s koordináciou pohybov a rýchlosťou vykonávania niektorých pohybových činností

- niektoré deti sú menej obratné pri zmene polôh a postojov pri cvičení

- veľa detí má ešte nesprávne návyky sedenia

Východiská:

1. V prirodzených situáciách viesť deti k osvojeniu si a k praktickému uplatneniu kultúrno-spoločenských a pracovných návykov.

2. Naďalej zvyšovať a posilňovať vôľové vlastnosti, ako odvahu, sebadôveru a pod.

3. Motivovať a viesť deti k  spolupráci.

Kognitívna úroveň:

Hlavnou úlohou bolo podporovať duševnú pohodu, psychickú zdatnosť a odolnosť dieťaťa, rozvoj jeho intelektu, reči, jazyka poznávacích procesov a funkcií, jeho citov a vôle, stimulovať osvojenie a rozvoj jeho vzdelávacích zručností a povzbudzovať ich v ďalšom rozvoji. Deti majú bohatú slovnú zásobu, komunikujú plynule v slovenskom jazyku, vedia počúvať s porozumením a sú pripravené na vstup do ZŠ. Niektoré deti budú potrebovať logopedickú starostlivosť aj po vstupe do školy. Tvorivým prístupom deti získali nové poznatky, sú schopné vykonávať náročnejšie myšlienkové operácie ako je analýza, syntéza, logické divergentné myslenie. Zamerali sme sa na predčitateľskú gramotnosť vytváraním podnetného prostredia. Deti vedia pracovať na interaktívnej tabuly a riešiť jednoduché úlohy v edukačných procesoch. Svoje matematické myslenie rozvíjajú pri manipulácií s predmetmi a v pracovných zošitoch. Do procesu výchovy a vzdelávania vnášame prvky humanizmu a demokracie a cieľavedome sú dodržiavané práva dieťaťa. Počas celého školského roka deti prejavovali zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie všetkého nového v ich okolí. U detí sa prejavovalo environmentálne cítenie.

Nedostatky:

- u niektorých detí pretrváva nesprávna výslovnosť

- - v mladšej vekovej kategórií robí deťom problém orientácia v priestore

- v komunikácií s deťmi sa prejavujú agresívne správanie a používanie nevhodných slov

Východiská:

1. Osobitnú pozornosť venovať logopedickej prevencii.

2. V edukačnom procese vytvárať dostatok príležitosti na napodobňovanie zreteľnej výslovnosti hlások, hláskových skupín a gramaticky správneho a spisovného používania slov.

3. Stimulovať aktivitu a samostatnosť v rečovom prejave dieťaťa/rozhovorom, jazykovými príbehmi, analyticko-syntetickými hrami so slovami a pod/.

4 Vytvárať deťom vhodne stimulujúce prostredie podmieňujúce jeho vývin- úzka spolupráca s rodinou.

Sociálno-citová úroveň.

Počas školského roka našou úlohou je podporovať utváranie vzťahov detí k inému dieťaťu či dospelému, posilňovať, kultivovať a obohacovať ich vzájomnú komunikáciu i prijať základné všeobecne uznávané spoločenské, morálne, etické hodnoty a podieľať sa na utváraní spoločnej pohody. Všetci dokážu komunikovať prijateľným spôsobom, rozlíšiť pozitívne a negatívne emócie druhých, ale nájdu sa ešte deti, ktoré majú problém a nenásilne riešiť konflikty, alebo potrebujú pomoc dospelého. Prosociálnymi aktivitami, aktivizujúcimi metódami, tvorbou pravidiel, sme podporovali a budovali u detí správne citové vzťahy, upevňovali sme zásady vzájomnej tolerancie ,potrebu sebarealizácie a sebahodnotenia. Vytváraním priaznivej socioemocionálnej klímy, bezpečného prostredia, regulovaním individuality osobnosti dieťaťa, podporovaním zdravého sebavedomia sme vytvárali u detí kladný vzťah k svojej osobe, k rodine a k iným ľudom. Dokážu uplatňovať tvorivosť v hre, prejavujú radosť z hry a spolupracovať. Okrem hudobnej tvorivosti sme rozvíjali aj výtvarnú tvorivosť. Využívali pri tom rôzne techniky, materiály, pričom vyvíjali svoje vôľové úsilie a činnosť vždy dokončiť. Deti majú veľmi pozitívny vzťah k literatúre a knihám. Počas roka sa aktívne zapájali do všetkých činností, v ktorých si rozširovali svoje poznatky, skúsenosti a vedomosti. Počas hier sme viedli deti k rešpektovaniu základných ľudských hodnôt a vytvárali hodnotový systém detí.

Nedostatky:

- vyskytujú sa prvky agresívneho správania

- u niektorých detí sa vyskytuje nedostatočná sústredenosť na danú činnosť

Východiská:

1. Posilňovať u detí schopnosť sebaovládania a preladenia negatívnych pocitov a tým predchádzať vzniku konfliktov a prejavov agresívneho správania.

2 Využívať prirodzené situácie a zaraďovať hry na rozvíjanie empatie.

Na konci školského roka sme posudzovali úroveň školskej pripravenosti na základe testov/orientačný test školskej pripravenosti/. Počas roka sme realizovali pedagogickú diagnostiku s cieľom poznať úroveň vývinu dieťaťa. Pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou sme mali vypracovaný individuálny vzdelávací plán. Deti sú pripravené a väčšina detí dosiahla úroveň, ktorá je pre návštevu ZŠ nevyhnutná. Posudzovali sme psychickú a telesnú pripravenosť detí. Kognitívna pripravenosť detí je na požadovanej úrovni, deti sú spôsobilé získavať nové poznatky, verbálne vyjadrovanie je na primeranej úrovni. Perceptuálno -motorický rozvoj, rozvinutá hrubá motorika i pohybová koordinácia. Sociálno-emocionálny rozvoj , deti sú schopné samostatne zvládnuť rôzne vzťahy v rámci kolektívu.

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020:0

Počet detí, zapísaných do 1. ročníka ZŠ na rok 2020/2021:16

Z nich počet OPŠD v šk. roku 2020/2021: 2

Prejednané na pedagogickej rade dňa 18.6.2020

 

V Košiciach,14.07.2020

  Mgr. Dagmar Miklerová

  riaditeľka školy

 

Zverejňovanie faktúr
ROK 2016


P. č. Popis (skrátená podoba) Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Fa č. cena s DPH dátum dátum dátumdoručenia Fa splatnosti úhrady
1/16 Čistiace potreby PhDr. Marta Šamová Važecká 2, Košice 170411 160512 246,58 22.11.2016 6.12.2016 24.11.2016
2/16 OOPP PhDr. Marta Šamová Važecká 2, Košice 170411 160556 320,00 8.12.2016 22.12.2016 15.12.2016
3/16 Čistiace potreby PhDr. Marta Šamová Važecká 2, Košice 170411 160586 72,32 22.12.2017 5.1.2017 27.12.2016


ROK 2017


P. č. Popis (skrátená podoba) Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Fa č. cena s DPH dátum dátum dátumdoručenia Fa splatnosti úhrady

Čistiace potreby PhDr. Marta Šamová Važecká 2, Košice 170411 170412 199,00 2.11.2017 16.11.2017 7.11.2017

Učebné pomôcky Stiefel EURO CART Ružinovská 1, Bratislava 31360513 181310502 258,60 25.10.2017 9.11.2017 7.11.2017

Čistiace potreby PhDr. Marta Šamová Važecká 2, Košice 170411 170512 162,40 14.12.2017 28.12.2017 18.12.2017
 

 

 

Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.