Materská škola, Turgenevova 38, Košice

                                                          ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a tramsparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenia o ochrane osobných údajov pod názvom 

                                                            Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ďalej len /"Nariadenie"/ a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"/

Všetky potrebné informácie  k nahliadnutiu sú umiestnené na nástenke  v priestoroch MŠ

 

                                                                             OZNAM

 

Prevádzka materskej školy: od 6.30.hod -do 16.30 hod.

OZNAM zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19/ zvýšená telesná , kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri prvom a opätovnom nástupe dieťaťa do škol rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa."

Pokyny pre zákonných zástupcov

Ďalšie informácie budú priebežne zverejňované na našej stránke.

                                                                                        OZNAM

Vážení rodičia

Minister školstva ,vedy,výskumu a športu podľa §150 ods.8 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 17.mája 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády  Slovenskej republiky č.160 zo 17.marca 2021 v znení uznesenia vládySlovenskej republiky č.169 z 24.marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č.176 z 31.marca 2021

obnovuje  školské vyučovanie  vo všetkých  školách 

pred vstupom do materskej školy zákonný zástupca dieťaťa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa bezinfekčnosti

                                                                                         OZNAM

                                                                Mestské zastupiteľstvo v Košiciach   

z XXII.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 8.februára 2021

Zmena VZN mesta Košice č.103 o určení výšky príspevku na čiastočn hradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

podľa § 6 zákona č.269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods.3 písm.b ) zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

zmenu Všeobecného záväzného nariadenia mesta  Košice č.103 o určení výšky príspevku na čiastočn úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice podľa  predloženého návrhu.

1. V § 3 odseky 1 a 2 znejú:

( 1) Za pobyt dieťaťa   v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočn úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 €  . 

(2)   Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.                                                         

S pozdravom

Mgr.D.MIklerová 

riaditeľka školy                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              OZNAM

Čo potrebujem do MŠ:

* prezuvky

* pyžamo a posteľnú bielizeň/plachta a o bliečka na vankúš a paplon/rozmery:plachta130x80,vankúš 60x40,paplon      120x80

* uterák,hrebeň

* náhradné oblečenie, spodné prádlo,mikroténove vrecko na znečistené prádlo

* všetko označiť menon dieťaťa

                                                                   Materská škola Turgenevova 38

VYHLASUJE ZÁPIS

Na predrimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022

V termíne od: 4.05.2021- do 6.05.2021 v čase od 8.30.hod do 16.00 hod.

Dieťa  sa do materskej školy  prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou ,predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast,ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.Z dôvodu mimoriadnej situácie sa však potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať.Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní,dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.   

Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou/ e-mailom,elektronickou prihláškou-podľa prihlášky na stránke školy,v kolónke dôležité-stiahnuť, písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy . 

Vyžaduje sa , aby žiadosť o prijatie do materskej školy bola podpísaná obomi rodičmi ako prejav  spoločnej vôle oboch rodičov. 

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy  do 15. júna 2021 .Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.                                                                                                                                                                                   

Podmienky na prijatie dieťaťa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •      Spádové oblasti:
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •      Turgenevova, Topoľová, Ostrovského, Milosrdenstva, Lomonosovova, Rastislavova, Pri nemocnici
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Priority školy:

  ·         Zdravá škola – návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

  ·         Spolupráca školy a rodiny

  ·         Profesionálny prístup pedagógov – príprava detí na vstup do ZŠ

  ·         Výučba anglického jazyka

  .          

                   

   

                                         

  Kontakt: Mgr.Dagmar Miklerová
  Turgenevova 38 , 040 11 Košice
  Telefón: 0907 900 139 , 055 72 91 874 
  E-mail: msturgenevova38@centrum.sk
   
   
  STRAVOVANIE - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
   

   

   

  ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Turgenevova 38, Košice    č..........


   

  Meno a priezvisko dieťaťa: .......................................................................................................................

  Dátum narodenia: ........................................Miesto narodenia: .................................................................

  Národnosť: ......................... Štátne občianstvo: ............................. Rodné číslo: ......................................

  Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa / rodičoch

  OTEC

  Titul, meno a priezvisko:

   

  bydlisko:

   

  telefónny kontakt:

  MATKA

  Titul, meno a priezvisko:

   

  bydlisko:

   

  telefónny kontakt:

  Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov / rodičov:

  Dieťa navštevuje MŠ/DJ: ÁNO NIE

  Uviesť záväzný dátum nástupu do materskej školy: ................................................................

  Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. a poplatok za stravu.

  ............................................                                 ..........................................................................

  Dátum podania žiadosti                                               Podpisy oboch zákonných zástupcov

  Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

  Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa:

  Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Dieťa je telesne a duševne zdravé                       ÁNO      NIE

  Je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve       ÁNO      NIE

  Absolvovalo všetky povinné očkovania              ÁNO     NIE

  Dátum vydania potvrdenia:.........................................                       ................................................

                                                                                                                             pečiatka a podpis lekára


   

  Nahlásiť chybu
  Popis závady/nesprávnej informácie:
  Kontakt na Vás:
  Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.