Materská škola, Turgenevova 38, Košice

                                                          ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a tramsparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenia o ochrane osobných údajov pod názvom 

                                                            Zásady ochrany osobných údajov

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ďalej len /"Nariadenie"/ a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"/

Žiadosť o prijatie do Materskej školy na Turgenevovej 38 v Košiciach si môžete stiahnut tu.

Prevádzka MŠ: od 1.7. do 31.7.2020

Letné prázdniny: MŠ zátvor od 3.8.-21.8.2020 .Náhradná MŠ Oštepová 1 Košice

Vážení rodičia!

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení  od 15.6.2020 sa mení organizácia v materských školách. Prevádzka MŠ bude od 6.30.hod do 16.30.hod.

 OZNAM zákonným zástupcom, sprevádzajúcicm osobám a žiakom

Nikto s príznamkmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19/ zvýšená telesná , kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu,iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.


Pokyny pre rodičov k prevádzke od 15.6.2020:

Ďalšie informácie budú priebežne zverejňované na našej stránke.

 

 

                                                                   Materská škola Turgenevova 38

VYHLASUJE ZÁPIS

Na predrimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021

V termíne od: 4.05.2020- do 6.05.2020 v čase od 8.30.hod do 16.00 hod.

   Dieťa  sa do materskej školy  prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou ,predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast,ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.Z dôvodu mimoriadnej situácie sa však potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať.Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní,dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.   

Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou/ e-mailom,elektronickou prihláškou-podľa prihlášky na stránke školy,v kolónke dôležité-stiahnuť, písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy .   

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy  do 30 júna 2020.Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.                                                                                                                                                                                   

Podmienky na prijatie dieťaťa:

                .         deti od 3 do 6 rokov

·         prednostné prijímanie detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

·         deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

·         deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

·         deti od dvoch rokov – výnimočne, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,             vrátane kapacitných možností školy

 

Priority školy:

·         Zdravá škola – návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

·         Spolupráca školy a rodiny

·         Profesionálny prístup pedagógov – príprava detí na vstup do ZŠ

·         Výučba anglického jazyka

.          

                 

 

                                       

Kontakt: Mgr.Dagmar Miklerová
Turgenevova 38 , 040 11 Košice
Telefón: 0907 900 139 , 055 72 91 874 
E-mail: msturgenevova38@centrum.sk
 
 
STRAVOVANIE - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
 
Nahlásiť chybu
Popis závady/nesprávnej informácie:
Kontakt na Vás:
Ak poskytnete na seba kontakt, budeme Vás informovať o vyriešení problému.